parochie in Duffel Oost

Kerkelijke Begrafenis

Met Christus de overgang maken van dood naar nieuw leven.

In de uitvaartliturgie viert de kerk het paasmysterie van de Heer.
Ze bidt opdat wie in Christus gedoopt is, ook met Hem door de dood mag overgaan naar het eeuwige leven.

Vanuit een diep geloof in de verrijzenis neemt de familie en de hele parochiegemeenschap afscheid van de overledene.

De uitvaartliturgie wil dus in woord en teken de voltooiing vieren van het ‘persoonlijke Pasen’ van een christen, begonnen in de doop.  Ze opent daarbij het perspectief op de toekomst en de bestemming van de overledene, op wat er volgt na de dood.  In de beleving van vele tijdgenoten is dit motief echter niet het eerste en voornaamste.  Voor velen is de uitvaartliturgie voornamelijk een afscheidsviering, waarbij in de eerste plaats teruggeblikt wordt op het leven dat voorbij is: ze willen gedenken wat de overledene betekend heeft, binnen de kring van de familie, de kerkgemeenschap en in de ruimere samenleving.  De uitvaartliturgie vervult zo ook een belangrijke functie voor de nabestaanden: ze kan een moment van troost en bemoediging worden en een belangrijke stap in het rouwproces. 

(uit oriëntaties bij de uitvaartliturgie)

 

Naar aanleiding van verscheidene artikels over uitvaartliturgie in Kerk en Leven (het parochieblad) en talrijke lezersbrieven als  reactie op deze artikels, hebben wij met de liturgische werkgroep deze artikels en brieven aandachtig gelezen, besproken en gekoppeld aan de vraag “Hoe zien wij de uitvaartliturgie in onze parochie?”

 

Enkele conclusies:

  • Eucharistie is en blijft bron en hoogtepunt van ons geloof.
  • In onze christelijke uitvaartliturgie heeft het geloof in de verrijzenis een belangrijke plaats en dat geloof wordt onder andere uitgedrukt in kerkelijke symbolen.
  • Omwille van het belang dat wij hechten aan de eucharistie wordt de uitvaart voorgegaan door een priester bijgestaan door een lector en een misdienaar. Als er uitzonderlijk geen priester beschikbaar is, zal er een gebedsdienst gehouden worden.
  • Familie en vrienden moeten kunnen betrokken worden bij de viering. Daarom heeft de liturgische werkgroep als hulpmiddel een map samengesteld met teksten waaruit kan gekozen worden. Uiteraard is een persoonlijk afscheidswoord mogelijk.
  • De uitvaartliturgie wordt ondersteund door ons zangkoor. Eigen muziek (op cd of live) is mogelijk, maar we zijn ervan overtuigd dat ons zangkoor een meerwaarde heeft.